1 de desembre de 2011

Els becaris estan inclosos, a partir d’ara, en el règim general de la Seguretat Social

          

El Reial  Decret 1493/2011 (B.O.E. nº 259 del 27 d’Octubre) diu que el govern establirà el mecanismes per a la inclusió en la Seguretat Social als partíceps en programes de formació, els quals impliquen la realització de pràctiques formatives (amb contraprestació econòmica) en empreses. Els programes han d’estar finançats per entitats i organismes públics o privats i vinculats a estudis universitaris o de formació professional (becaris).


Els partícips en els programes de formació tenen la consideració d’assimilats als treballador per compte d'altre, amb l’única excepció de la protecció per atur.

Els becaris que ara estan a RTVV tenen dret a que aquesta empresa cotitze per ells a la Seguretat Social. L’entitat que financia la beca haurà de sol·licitar la inclusió en la Seguretat Social abans de l’1 de desembre. Si no ha fa, el propi becari podrà sol·licitar-ho directament a la seguretat social. La primera cosa que els actuals becaris han de fer es dirigir-se al departament de Recursos Humans (planta baixa del CPP de Burjassot) per a constatar que s’ha fet la tramitiació de la sol·licitud. Mensualment una parta de la cotització la farà l’empresa (34’51 €) i una altra el propi becari (6’05 €). La cotització cubrix la jubilació, la malatia comú, la invalidesa i els accidents de treball, però no les prestacions per l’atur.

La integració al Règim General de la Seguretat Social pot tindre caràcter retroactiu per aquells que han tingut una beca abans de l’entrada en vigor de aquest Reial Decret. Per fer efectiva aquesta cotització amb caràcter retroactiu, el treballador ha d’acreditar la participació i durada dels programes de formació i subscriure un conveni especial amb la Tresoreria de la Seguritat Social. Es podran demanar com a màxim 2 anys. El subscriptor  deu abonar la seua cuota en un pagament únic o pot fer-lo de manera fraccionada per un període màxim del doble de les mensualitats demanades.
La data de finalització de les sol·licituds es el 31 de desembre de 2012.

Més informació a

A la Secció Sindical de CCOO-RTVV disposem de més informació i estem a la vostra disposicio.