10 de setembre de 2009

El dret al descans setmanal i diari a RTVV

De nou ens arriben diverses denuncies referides a incompliments clamorosos de l’Empresa a l’hora de planificar els horaris dels treballadors, especialment pel que fa als descansos setmanals i diaris. Això, malgrat que la norma establerta al nostre Conveni i a l’Estatut dels Treballadors no pot ser més clara. A més a més, en repetides ocasions, la Inspecció de Treball ha efectuat requeriments i alçat actes d’advertència a RTVV, concretant quina és l’obligació de l’Empresa en aquest sentit.

El descans setmanal dels treballadors de RTVV ha de ser de “dos dies consecutius, preferentment dissabte i diumenge”. Només en el cas dels horaris a torns, es poden acumular fins a deu dies consecutius de treball. En aquest cas, els dies de descans també s’acumularien, tenint dret el treballador a un mínim de quatre dies consecutius.

El descans diari mínim entre jornades de treball és de 12 hores. Quan, “excepcionalment i davant d’eventualitats no previsibles a l’hora de l’organització del treball”, es produeixca una reducció d’aquest temps de descans mínim, “l’Empresa haurà de garantir als treballadors afectats” la reducció equivalent de la seua jornada “en els dies immediatament següents”. Recordem també que en els desplaçaments, “el temps emprat en el viatge” té la consideració d’hores de treball.

És important recordar l’obligació elemental que té l’Empresa de publicar sempre “els horaris de treball i qualsevol modificació que hi patixquen”, en paraules de la pròpia Inspecció, “amb la finalitat de que (els treballadors) puguen programar el seu temps adequadament”.

Finalment, recordem que no és suficient amb fixar horaris que s’ajusten a la norma, cal complir-la. I davant de qualsevol incompliment per part de l’Empresa, la resposta que tenim els treballadors és la denúncia.