27 de març de 2008

S’acosta el temps de pensar en les vacances

Com que ja va sent temps d’anar fent les sol·licituds de vacances, per a fer constar a l’empresa en quin periode les voleu gaudir, volem recordar-vos algunes normes que ens són d’aplicació als treballadors de RTVV.

Les vacances han de gaudir-se en l’any natural, sense poder ser substituïdes per compensació econòmica, excepte pels casos en que el contracte s’extinguisca abans de finalitzar l’any.

Segons el nostre Conveni tenim dret a 22 dies laborals, que podem fraccionar en dos periodes, sempre que cap d’ells siga inferior a cinc dies laborals.

Diu la llei que, dos mesos abans del seu començament, el treballador haurà de conèixer el periode definitivament assignat. Per això és molt important que comuniques prompte a l’empresa quines dates t’interessen per a què l’empresa no t’impose les dades que ella vulga.

L’assignació del periode de vacances haurà de fer-se de mutu acord, tenint en compte tant la voluntat expressa del treballador, com les necessitats de la producció. En qualsevol cas, l’empresa no pot imposar unilateralment les vacances. Si hi ha desacord la llei planteja una via de solució a càrrec de la jurisdicció competent, que fixarà el periode de vacances atenent a les raons expressades per les parts, en procediment sumari i preferent, sense que es puga recórrer.

Si en el moment de començar les vacances, el treballador es troba de baixa per incapacitat laboral (per exemple malaltia), tindrà dret a un altre període de vacances. En el cas de que la incapacitat laboral siga per embaraç, part o lactància, es te dret a gaudir les vacances a la finalització del permís corresponent, fins i tot si l’any s’ha acabat.