12 de març de 2008

La Comissió Paritària es va reunir ahir per a tractar el tema de la revisió salarial i la determinació dels dies a llliurar en 2008 per a quadrar la jornada efectiva anual

A la Comissió Paritària estan presents els sindicats que han signat el VII conveni col·lectiu. Després d’un intens debat, els resultats són els següents:

Revisió salarial de l’any 2007

A la nòmina de març de 2008, s’inclouran les quantitats corresponents per la desviació de l’IPC (4’2%). Al VII conveni tenim una garantia que diu que si en un exercici, la inflació real es superior a l’increment provisional practicat en 2007, la diferència cal pagar-la als treballadors. El càlcul de les diferències són els següents, per cadascun dels conceptes salarials:

Grup salarial Diferència desviació IPC 2007 Antiguitat Dispon. Flexi setmanal Flexi diària Hores extres Hora nocturna
1
246,03 €
1,14 €
4,13 €
2,48 €
0,50 €
0,27 €
0,14 €
2
264,30 €
1,14 €
3,79 €
2,18 €
0,44 €
0,29 €
0,12 €
3
280,01 €
1,14 €
3,50 €
2,09 €
0,42 €
0,31 €
0,12 €
4
275,13 €
1,14 €
3,26 €
1,98 €
0,40 €
0,31 €
0,11 €
5
285,74 €
1,14 €
3,04 €
1,83 €
0,37 €
0,32 €
0,10 €
6
288,75 €
1,14 €
2,97 €
1,79 €
0,36 €
0,32 €
0,10 €

7

288,54 €
1,14 €
2,92 €
1,75 €
0,35 €
0,32 €
0,09 €
8
258,16 €
0,94 €
2,54 €
1,56 €
0,32 €
0,29 €
0,08 €
9
180,18 €
0,76 €
2,36 €
1,42 €
0,29 €
0,20 €
0,08 €
10
167,62 €
0,76 €
2,11 €
1,26 €
0,25 €
0,19 €
0,06 €
11
122,47 €
0,57 €
1,88 €
1,13 €
0,23 €
0,14 €
0,06 €
12
114,33 €
0,57 €
1,71 €
1,01 €
0,20 €
0,13 €
0,06 €
13
92,66 €
0,48 €
1,57 €
0,95 €
0,19 €
0,10 €
0,05 €


Per cadascun del plusos de conveni cobrats durant 2007, cal cobrar les quantitats anteriors.

Desplaçament extraordinari

0,94 €

1,88 €

Disponibilitat guàrdia

0,51 €

Festiu

1,03 €

Dietes nacionals

dinar

0,37 €

sopar

0,37 €

allotj/desdijuny

1,24 €

despeses

0,19 €

total

2,17 €

Dietes estranger

dinar

0,65 €

sopar

0,65 €

allotj/desdijuny

1,69 €

despeses

0,39 €

total

3,37 €Per cadascuna de les dietes, guàrdies o festius cobrades al llarg de 2007, cal percebre les quantitats dites a la taula anterior. A la nómina de març sols apareixerà el concepte indemnització despeses i suplits, englobant tots els conceptes. Cal anar molt alerta per que no se vos despiste cap concepte cobrat en 2007.

Calendari laboral 2008 Els dies de lliurança a què tenim dret els treballadors de RTVV d’acord amb el VII conveni, per tal de fer efectiva la jornada de 1.568 hores, són els següents:

ALACANT
CASTELLÓ
BURJASSOT
VALÈNCIA
BARCELONA

MADRID

Divendres, 2 maig
Divendres, 10 octubre
Dimecres, 24 desembre
Dimecres, 31 desembre

Divendres, 16 maig
Dimecres, 24 desembre
Divendres, 26 desembre
Dimecres, 31 desembreSi per causes de l’organització del treball una persona està inclosa en horaris de treball en qualsevol de les dates, la compensació és un dia lliure per cadascun dels dies treballats.