10 de juny de 2014

Pla associat de CCOO

El pla associat de pensions de CCOO presenta a 30/04/2014 les següents rendibilitats a 1, 3, 5, 10 i 15 anys:


El pla associat de CCOO compta amb unes comissions de gestió i dipòsit de les més baixes del mercat que li permet donar una rendibilitat per sobre de la mitjana. En concret, la suma de comissió de gestió i dipòsit és el 0.30%.

El pla de pensions individual, al que han anat els plans de pensions dels treballadors de RTVV, té una suma de comissió de gestió i dipòsit del 2,05%, d'acord amb dades arreplegades en la pàgina web de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.

Aquest major cost ha comportat una menor rendibilitat, tal com es pot observar en el següent gràfic, amb l'excepció de l'últim any:

Observareu que la dada a un any del pla individual és superior a l'associat. A 31/03/14 la diferència va ser del 9.31% enfront del 7,75% (1,56 punts percentuals més), mentre que a l'abril la diferència s'ha reduït a 1,22 punts. El motiu és que el pla individual té bastants actius de deute públic o privat molt afectat per la pujada de la prima de risc espanyola, i en minvar està recuperant el seu valor. Amb la prima actual aquest moviment ja es pot haver acabat.La importància d'aquesta diferència en les comissions de gestió i dipòsit es pot observar en el següent gràfic:


Així, 1.000 euros invertits fa 10 anys van significar 1.337,41 euros en el cas del pla associat de CCOO i 1.143,40 en el pla de Bancajapensión, és a dir, un 20% més.