20 de març de 2014

L'empresa no accepta la proposta unànime del comité

La dècima sessió del període de consultes ha finalitzat amb el desacord d'ambdues parts. La representació dels treballadors hem presentat aquesta proposta aprovada per unanimitat pel comité d'empresa:


El Comité d’Empresa de RTVV presenta la següent proposta aprovada de forma unànime, amb la convicció que és la que defineix la possibilitat d’assolir un acord en el present període de consultes.

Continuem pensant que l’opció d’un pacte de viabilitat per a RTVV, negociat en base a la proposta presentada en la segona sessió d’aquest procés, haguera sigut una opció més econòmica per a RTVV i per a la Generalitat Valenciana, així com una garantia del servei públic que necessiten els valencians perquè es complisca el seu dret fonamental a tindre mitjans que normalitzen l’ús de la seua llengua pròpia, cosa que s’ha de garantir a través d’un servei públic. Desgraciadament la Representació Empresarial en aquesta mesa no ha volgut negociar sobre esta qüestió.

No reconeixem les causes aduides per a l’acomiadament col·lectiu del total de la plantilla de RTVV. No obstant això, i amb la voluntat de minorar les conseqüències negatives per als treballadors, lliurem la proposta definitiva, la quinta que presentem en aquest procediment, i que suposa una reducció d’uns 11 milions d’euros respecte a les nostres pretensions inicials.

Aquesta quantitat s’ha calculat a partir de la següent fórmula d´ indemnització:

1) Per a tots els treballadors una indemnització corresponent a 35 dies per any treballat, amb un límit de 30 mensualitats.


2) Un conjunt de prestacions lineals, amb l’objecte d´afavorir els col·lectius amb una afectació major, d’acord amb la darrera proposta de l’Empresa:

            A) Les següents quantitats per trams de retribució:
a)      8.000€ per als treballadors amb una retribució anual inferior a 25.000€
b)      7.000€ per als treballadors amb una retribució anual entre 25.001€ i 35.000€ 
c)      6.000€ per als treballadors amb una retribució anual entre 35.001€ i 45.000€ 
d)      5.000€ per als treballadors amb una retribució anual superior a 45.000€


B) Per als treballadors amb una edat compresa entre els 45 i 54 anys, tots dos inclosos, una quantitat lineal de 3.000€.


C) Una prestació de caràcter social per als treballadors inclosos en algú dels següents col·lectius:

-         Treballadors amb discapacitat, definida aquesta segons l’apartat 2 de la Llei 51/2003 de 2 de desembre.
-         Treballadors amb fills dependents al seu càrrec amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%
-         Treballadors que formen part d’una unitat familiar en la qual els seus dos membres siguen afectats per aquest acomiadament col·lectiu.
-         Treballadors progenitors de família nombrosa
-         Treballadors progenitors de família monoparental
(Per a aquesta prestació, es reserva una borsa a distribuir entre ells a parts iguals)


En cap cas la suma de les quantitats que pertocaren a cada treballador superarà la indemnització legal per comiat improcedent.

Addicionalment l’empresa s’hauria de comprometre a la continuïtat dels treballadors que complisquen 55 anys fins al 30 de juny de 2015, límit legal d’aplicació de l’actual expedient d’ocupació, moment en el qual passarien a integrar-se en el Conveni Especial de la Segurerat Social.

Aquest Conveni especial s’estendria fins que tots els treballadors inclosos complisquen els 63 anys.

L’empresa es compromet a què la Generalitat assumisca un mínim de 30 treballadors de serveis que es mantindrien operatius independentment de la liquidació de RTVV SAU , com ara Documentació i gestió de la xarxa de repetidors.

En el càlcul de la proposta del Comité s’ha restat l’import de les indemnitzacions que correspondrien a aquests últims treballadors. De la mateixa manera, s’ha restat la indemnització corresponent als treballadors amb contracte del 3 per cent per considerar que no haurien d’estar inclosos en aquest expedient.

L'empresa no ha acceptat aquesta proposta argumentant que era més cara. Tot seguit, ha proposat açò:

-34 dies per any treballat/30 mensualitats per a tots els treballadors

6.000€ per als que cobren menys de 35.000€ anuals
3.000€ per als que cobren més de 35.000€ anuals

2.500€ per als treballadors entre 45 i 55 anys.
2.500€ d'ajuda per a treballadors amb discapacitat.

Cap treballador podria sobrepassar la indemnització corresponent al comiat improcedent. El conveni especial de la Seguretat Social fins a 63 anys. No hi ha recol·locacions ni tampoc s'amplia la data d'eixida a aquells treballadors que compliren els 55 anys abans de 30 de juny de 2015. Es mantenen les ajudes d'autònoms i el FEAG i proposa que el 40 per cent de la indemnització es pague en el primer trimestre de 2015.

Després d'aquest desacord, les dues parts ens hem emplaçat per divendres a les 16:30. Aquesta vesprada hi haurà assemblea d'afiliats a les 19 hrs a la seu del sindicat.

Demà hi haurà una nova concentració a les 12 hrs al Palau de la Generalitat. És molt important que siguem molts i ens fem escoltar.