6 de juliol de 2013

Aclariment sobre lliurances i festius

Tal i com vos informarem ahir, l'empresa i les seccions sindicals de RTVV hem arribat a un acord per prorrogar el VIIIè Conveni Col·lectiu fins el pròxim 1 de novembre. Això, no cal dir-ho, significa que està en vigor i que les dues parts, empresa i treballadors, estan obligats a complir-lo i respectar-lo.

Davant de les últimes instruccions que han rebut caps de departament i responsables d'unitat i secció sobre les lliurances, volem recordar què diu el conveni respecte a això:

Article 25. 4.d):  Les compensacions en temps a què es tinguera dret segons el que establix el present conveni es disfrutaran en jornades completes, acumulant-se preferentment als períodes vacacionals i en un termini màxim de quatre mesos des de la meritació dels drets citats, sense perjuí d’eventuals acords entre el treballador i els seus superiors. En qualsevol cas no excedirà per al seu gaudi del període de 6 mesos des del fet causant que es va meritar el dret a la compensació. Si no es dona cap de les situacions anteriors es generarà el dret del treballador a la percepció econòmica d’estes.


Article 30. Dies Festius
1. Quan coincidisca un festiu intersetmanal (de dilluns a divendres) amb la jornada de descans del personal, es podrà optar segons les necessitats del servici entre:
1) Reducció de la jornada setmanal en 7 hores per cada festiu.
2) Compensar la jornada de descans per un altre dia laborable i es podrà acumular a altres dies compensatoris per a gaudir-los.
3) Percebre la quantia econòmica del plus del festiu.