26 de desembre de 2008

Informe Sindicatura de Comptes

Una gestió fracasada: RTVV perd 213’5 milions € en l’exercici 2007

L’informe de la Sindicatura de Comptes oferix una detallada informació sobre la gestió empresarial del Director General de RTVV. L’informe de la Sindicatura repeteix les mateixes ideea d’exercicis precedents: el model de gestió de RTVV no respon als paràmetres de gestió raonable d’una empresa pública que pretén donar un servei al conjunt de la ciutadania.

Les pèrdues comptables del grup RTVV han arribat, durant l’exercici 2007, a la xifra de 213 milions d’euros, xifra que suposa un creixement del 35% respecte de l’exercici 2006. Des de 2004 fins a 2007, periode de gestió de l’actual Director General, les pèrdues comptabilitzades arriben a 700 milions d’euros.

Els fons propis arriben a la xifra negativa de 904 milions d’euros, la qual cosa significa que el Grup RTVV es troba davant d’un supòsit teòric de disolució i que els actius, inmovilitzats i circulants, no són suficients, ni de lluny, per a fer front als passius.

Els deutes a llarg termini, bàsicament els prèstecs bancaris per al funcionament ordinari, arriba a la xifra de 832 milions.

Una de les causes de les xifres astronòmiques referides a les despeses és el recurs a l’adquisició de programes i la utilització de productores privades per a elaborar la pròpia programació, quan els recursos humans i tècnics de l’empresa RTVV estan clarament infrautilitzats. La Sindicatura senyala que RTVV hauria d’estimar, prèvia a la compra d’un programa, el seu cost total, així com una previsió dels ingressos (sic). En llengua col·loquial, sembla una alusió a l’amiguisme amb que es crida a determinades productores.

El Grup RTVV amb els seus ingressos propis sols financia el 30 % de les despeses anuals derivades de la seua activitat. Si afegim les aportacions directes de la Generalitat, els ingressos totals només arriben al 50 % de les despeses de l’exercici. L’altre 50 % es financia amb el recurs al crèdit bancari, avalat per la pròpia Generalitat, la qual cosa ha significat la crisi del model de finançament de RTVV i l’anunci d’un contracte programa per a tornar a l’antiga fórmula de finançament directe per part de la Generalitat, fórmula, siga dit de pas, que va ser el PP qui la va canviar en l’any 2000, justificant-la políticament en un model que augurava una solució ideal als problemes de gestió empresarial. Després de vuit anys, s’ha evidenciat el seu fracàs.

La Direcció General de RTVV no es planteja reformular el model de gestió empresarial, la qual cosa requereix, fonamentalment, la destitució de l’equip directiu, amb el seu Director General al front i assumir les responsabilitats. Pel contrari, la Direcció General de RTVV pretén descarregar sobre els treballadors la culpa de la gestió empresarial.

Els treballadors reclamem una gestió responsable que garantize la viabilitat de l’empresa, així com un increment notable de les pròduccions pròpies, única forma d’assegurar la utilitat d’aquesta empresa.