26 de juny de 2007

Drets, ¿quins drets? ¡a la puta calle!

Durant els mesos de juny i juliol, l’empresa rescindirà centenars de contractes temporals. Un any més, l’empresa aplica la seua política, autoritària i fraudulenta, sobre el personal temporal de la nostra Ràdio i Televisió. El sistema precari de treball gira com una inmensa roda que oprimeix molts de treballadors que fan possible els nostres mitjans de comunicació.

En juny de 2006 visquèrem una situació kafkiana que ningú pot entendre, des d’un punt de vista de lògica empresarial. Es van rescindir vora 800 contractes temporals, per a immediàtament recridar a un bon grapat per a atendre les retransmissions del Papa, amb un contracte “verbal”. (Una perfecta planificació del treball.)

Enguany, tot sembla que continuarà igual. L’escabetxina torna a començar, per a col·locar els treballadors en una repetida situació d’incertesa que persegueix tindre al personal esperant una pròxima promesa de treball.

CCOO va denunciar davant la Inspecció de Treball la no aplicació per part de RTVV dels beneficis de la Reforma Laboral, en quant podia afectar un grup de treballadors que, a hores d’ara, vorien estabilitzada la seua situació de rotació permanent, amb la conversió dels seus contractes en indefinits. Considerem que es tracta d’un benefici clar i, a més, el qüestionament d’una política de personal aberrant.

La Inspecció de Treball encara no ha donat una resposta a la denúncia plantejada per CCOO degut a les maniobres dilatories de l’Empresa; no obstant, ha conegut sobradament que el retard pot perjudicar alguns treballadors que, beneficiats per la llei, es veuran de nou al carrer si RTVV decideix rescindir varios centenars de contractes temporals, perquè, a hores d’ara, aquesta empresa ha ignorat els beneficis de la reforma per als seus treballadors.

RECOMANACIONS D’ACTUACIÓ

Recepció de la carta de rescissió de contracte

Els treballadors en aquesta situació rebran una carta personal de l’empresa anunciant la data de finalització de contracte.

Si el contracte ha tingut una durada superior a 1 any, el termini de preavís mínim és de 15 dies. Si l’empresa no respecta aquest termini, haurà d’incloure una indemnització salarial pels dies no respectats.

Cal que l’empresa, al cessament, pague una indemnització automatica equivalent a 8 dies de salari per any de servici.

(Caldría cagar-se en tot perquè els nostres directius tenen al seu contracte ¡una indemnització autoconcedida de 45 dies!!)

Formalització de la liquidació o finiquito

És un document de l’empresa que es lliura al treballador a qui es vol despatxar. L’empresa reflexa les quantitas salarials que se li adeuten al treballador per tal de liquidar-les. Cal que el treballador examine si falten conceptes salarials que no han estat pagats: indemnització 8 dies, plusos conveni, vacances no disfrutades, hores extres…

Si el treballador no diu res i signa, s’enten que està conforme amb la quantitat liquidada.

Per tant, com a mesura preventiva, es recomana signar el document amb un afegitó: “signat, no conforme”. Això permentrà amb posterioritat reclamar la diferència salarial no pagada.

Demanda per acomiadament i incompliment dels beneficis de la reforma laboral

Ara per ara, l’empresa no ha volgut fer efectiva la reforma laboral per a donar estabilitat laboral als treballadors que puguen acomplir els criteris objectius que marca la llei.

Ens podem trobar en la situació que treballadors amb uns drets reconeguts per la llei, puguen vore com el seu contracte es finalitzat per voluntat unilateral de l’empresa.

Aquests treballadors haurien de plantejar-se la possibilitat d’una demanda contra RTVV per fer efectiu el seu dret. Per a formular-la, cal respectar un termini màxim de 20 dies, trascorreguts els quals perdrà la possibilitat de reclamar els seus drets.

Demanda per acomiadament per frau en la contractació

El treballador que veja com el seu expedient laboral està construit a base d’una concatenació de diversos contractes temporals, cal que es plantege una demanda per acomiadament per tal d’aconseguir una declaració judicial de acomiadament improcedent indemnitzat.

Per a formular-la, cal respectar un termini màxim de 20 dies, trascorreguts els quals perdrà la possibilitat de reclamar els seus drets.

¡Llibertat d’expressió per als treballadors!

La deriva autoritària d’aquesta empresa és evident. Rebentar una reunió dels treballadors per part de l’empresa és un retorn a la cova fosca del passat. Si uns treballadors no poden tractar els seus problemes laborals amb els seus representants, sense interrompre el procés productiu ni alterar en absolut l’ordre, vol dir que estem caminant com els carrancs, cap enrere. Escampar la por, amenaçar als treballadors, és un pas més del mal camí que aquesta empresa ha pres en les seues relacions laborals.