10 d’abril de 2007

La nòmina de març 2007

L’empresa ha procedit a pagar la clàusula de revisió salarial, per a l’exercici 2006, i que queda referida exclusivament als següents conceptes:

Antiguitat
Plusos de Conveni

La raó és que aquests conceptes van ser incrementats en un 2%. Com que la inflació ha estat un 2’7 % ha calgut pagar les diferències.

És important assenyalar que no ha calgut revisar el Salari Brut Anual, perquè els increments aplicats durant l’exercici 2006 van ser superiors a la inflació final. Per tant, és correcte afirmar que, per aplicació del conveni col·lectiu, hem guanyat unes dècimes de poder adquisitiu en els nostres salaris, calculats en termes anuals.

El concepte que apareix a la nòmina “indemnitzacions despeses i suplits” respon a les següents quantitats:

Grup salarial

Antiguitat

Disponibilitat

Flexibilitat Setmanal

Flexibilitat Diària

Nocturnitat

1

0,35 €

1,28 €

0,77 €

0,15 €

0,04 €

2

0,35 €

1,18 €

0,67 €

0,13 €

0,04 €

3

0,35 €

1,08 €

0,65 €

0,13 €

0,04 €

4

0,35 €

1,01 €

0,61 €

0,12 €

0,03 €

5

0,35 €

0,94 €

0,57 €

0,11 €

0,03 €

6

0,35 €

0,92 €

0,55 €

0,11 €

0,03 €

7

0,35 €

0,90 €

0,54 €

0,11 €

0,03 €

8

0,29 €

0,79 €

0,48 €

0,10 €

0,03 €

9

0,24 €

0,73 €

0,44 €

0,09 €

0,02 €

10

0,24 €

0,65 €

0,39 €

0,08 €

0,02 €

11

0,18 €

0,58 €

0,35 €

0,07 €

0,02 €

12

0,18 €

0,53 €

0,32 €

0,06 €

0,02 €

13

0,15 €

0,49 €

0,29 €

0,06 €

0,02 €Desplaçament extraordinari

0,29 €

0,58 €

Disponibilitat guàrdia

0,16 €

Festiu

0,32 €

Dietes nacionals

Dinar

0,12 €

Sopar

0,12 €

Allotjament/desdijuny

0,38 €

Despeses

0,06 €

Total

0,68 €

Dietes estranger

Dinar

0,20 €

Sopar

0,20 €

Allotjament/desdijuny

0,52 €

Despeses

0,12 €

Total

1,04 €També hem cobrat el concepte “complement compensatori març”, encara que amb l’import, com la resta de conceptes salarials, amb preus de l’exercici 2006.

Els salaris de 2007

Hem avisat a l’empresa que volem tindre acordades i signades les taules salarials per a 2007 en el mes d’abril com a màxim. Com que hi ha eleccions autonòmiques i la direcció entrarà en una situació d’interinitat, hem exigit que els salaris estiguen tancats en el mes d’abril, per tal d’evitar retrasos impertinents. Cal recordar que en l’exercici 2003, any electoral precedent, les nòmines es van actualitzar en el mes de maig, per la qual cosa no es pot entrendre que hi haja cap dilació. Així ho hem plantejat en la reunió de la comissió paritària.

Pròximament es trobarem amb l’empresa per a discutir la qüestió. Si no hi ha acord, convocarem assemblea de treballadors per a informar i moure’ns col·lectivament per a forçar la defensa dels nostres interessos.

Quantitat que cal multiplicar pel nombre de trienis que cada treballador tinga i per les mensualitats corresponents.