22 de maig de 2013

El conveni col·lectiu continua en vigor

Davant els anuncis unilaterals de canvis que afecten a la jornada i horaris  que estan fent alguns caps de departament, volem recordar-vos que el conveni col·lectiu continua en vigor i que estem pendents d'una reunió amb l'empresa per estudiar l'aplicació de les 37 hores i mitja.

Vos recordem que el conveni diu en l'article 25.5 el següent: ". Com a norma general sempre que el funcionament normal del Departament ho permeta, l’Empresa fixarà els horaris adscrivint-los a la modalitat de jornada continuada. A excepció dels torns de cap de setmana, jornades que comencen a partir de les onze del matí, jornades de quatre dies i la resta d’acords entre treballadors i els seus centres directius, els horaris no podran arreplegar més d’una jornada partida per setmana. Quan per raons organitzatives siga necessari sobrepassar este límit, haurà de demanar-se l’aprovació de la Comissió Paritària."

Per tant, considerem que qualsevol organització d'horaris que no respectara aquestes condicionts fixades en l'article del conveni, estaria vulnerant la legalitat. 


També vos recordem que , en el cas dels cursos de formació, quan són voluntaris l'empresa està obligada a compensar el 50 per cent del temps invertit en fer-los. Així ho estipula l'article 63.4: ". A efectes del tractament horari del temps dedicat per cada treballador a tasques formatives, els cursos es distingiran entre:

Cursos obligatoris i cursos voluntaris.
Cursos propis i aliens, entenent-se per cursos propis aquells que siguen organitzats o promoguts per l’empresa.

En l’assistència als cursos de formació obligatoris el temps i el cost econòmic seran a càrrec de l’empresa. L’assistència als cursos de formació propis de caràcter voluntari serà o bé dins del temps de treball amb recuperació parcial d’este, o fora d’ell amb compensació en temps de treball. En qualsevol cas el 50% del total de crèdits horaris empleats pels treballadors en els cursos serà sempre a compte de l’empresa, així com la totalitat del cost econòmic dels mateixos. De la mateixa forma, es reservarà un 20% de les places de les accions formatives referenciades a la promoció interna."

Així li ho traslladarem a la Direcció de l'empresa perquè aquestes qüestions  no siguen un motiu per desmuntar el conveni col·lectiu.