24 d’agost de 2012

QUÈ FER EN CAS DE COMIAT?

9 preguntes i 9 respostes per orientar-te en cas que et comuniquen que estàs afectat per l’ERO. A mesura que apareguem més dubtes, ampliarem les seues respostes. 

1- Com es comunica el comiat i què ha de fer el treballador?
El comiat es notifica per escrit individualment. Es pot cridar al treballador a que acudisca a Personal a recollir la carta de comiat o pot rebre un burofax. En qualsevol cas, s’ha de firmar posant la DATA, REBUT I NO CONFORME, i la SIGNATURA. En el supòsit de rebre un burofax de l’empresa, hi ha dos possibles respostes: o enviar un altre burofax a l’empresa fent constar expressament la data de recepció i la no conformitat, o presentar un document per registre d’entrada on es concrete el mateix: la recepció de la comunicació i la no conformitat amb el seu contingut. És molt important.

 2- Què ha de contindre la carta de comiat? 
La data d'extinció del contracte, la liquidació segons el càlcul de l'empresa (20 dies per any treballat amb un límit de 12 mensualitats), més els deutes que l’empresa puga tindre amb el treballador. Acceptar la liquidació no impedeix demandar posteriorment exigint una indemnització major, sempre i quan s'haja firmat amb el “rebut i no conforme”.

3- A partir de quin moment comença a comptar el termini de 20 dies hàbils per a presentar una demanda individual?
 A partir de l’endemà de que acabe el contracte. Esta data no té per què coincidir amb el dia en que ens comuniquen el comiat. Per exemple, a una persona li podrien dir el 15 de setembre que el seu contracte s’acaba el 30 d’eixe mes. En este cas, el termini de 20 dies hàbils per reclamar començaria l’endemà del dia 30. Ara bé, el treballador pot denunciar des del mateix moment de la comunicació personal del comiat (quan firmes posant “rebut i no conforme”), és a dir, el dia 15. Vos adjuntem el que diu la llei a este respecte:
 Llei 36/2011 Reguladora de la Jurisdición social Artículo 121. Plazo de ejercicio de la acción. Carga de la prueba. 1. El plazo para ejercitar la acción de impugnación de la decisión extintiva será de veinte días, que en todo caso comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha de extinción del contrato de trabajo. El trabajador podrá anticipar el ejercicio de su acción a partir del momento en que reciba la comunicación empresarial de preaviso. 2. La percepción por el trabajador de la indemnización ofrecida por el empresario o el uso del permiso para buscar nuevo puesto de trabajo no enervan el ejercicio de la acción ni suponen conformidad con la decisión empresarial.

 4- Quina documentació ha de recopilar un treballador que pense presentar una demanda individual?
 Convé tindre la vida laboral de la Seguretat Social, contractes, últimes nòmines, proves documentals que demostren les funcions que has exercit (llistats d’horaris, crèdits en que apareixes, correus enviats o rebuts dels teus superiors, gravacions...) i possibles testimonis que puguen declarar al teu favor.

5- Una demanda col.lectiva paralitza les individuals? 
Sí, diguem que les deixa 'en suspensió' mentre es dirimeix la col.lectiva. Independentment d'això, cal presentar les demandes individuals sempre dins dels 20 dies hàbils tal i com hem explicat en el punt 3. Per tant, no hem d'esperar a que es ressolga la col.lectiva.

6- Qui presenta una demanda col.lectiva? 
Les demandes col.lectives només les pot presentar el Cté d'Empresa o les seccions sindicals. Es pot presentar una demanda o diverses segons ens convinga. Allò que guanya una demanda col.lectiva ho guanya per a tots els treballadors. La demanda col•lectiva pot aconseguir tombar tot l’ERO, obligant a l’empresa a iniciar des de zero tot el procés, o exigir modificacions concretes (per exemple l’import indemnitzador).

7- L'empresa està obligada a traure la llista d'afectats per l'ERO en una data concreta?
 No en una data en concret, però sí en algun moment del procés.

8- Donat que l'execució de l'ERO es farà d'una manera escalonada també es donaran els noms de manera escalonada?
Eixa és la intenció de l’Empresa. Els sindicats farem tot el possible perquè no siga així. En este sentit li ho hem comunicat a la Inspecció de Treball, qui entén raonable que la llista es comunique de manera global només siga elaborada. Entenem que l’Empresa ha de traure la llista del total de persones que estan afectades per l’ERO independentment de que se'n vagen immediatament o d'ací uns mesos. Per una qüestió de transparència i de garanties legals per als afectats.

9- Si presentes una demanda individual deixes de cobrar l’atur fins que es ressolga?
 No. Quan una persona és despatxada inicia els tràmits per a cobrar l’atur i paral.lelament presenta la demanda que considere. Són dos processos distints. Vos recordem que el termini per a demanar la prestació per desocupació és de 15 dies. En fer-se efectiu el comiat heu d’anar a l’oficina del SERVEF que vos corresponga i donar-vos d’alta a l’atur. L’empresa vos donarà els papers que heu d’aportar. Per a qualsevol dubte que pugueu tindre en estos tràmits o per a sol.licitar la presència d’un delegat sindical, dirigiu-vos a les seccions sindicals. Estem per a donar-vos suport.