13 de juny de 2012

Els treballadors plantegem canvis en 22 articles, l’exposició de motius i les disposicions finals

El Comité d’Empresa de RTVV proposa esmenes al projecte de llei de la Generalitat sobre la radiotelevisió pública valenciana

Informe del comité d’empresa de RTVV sobre l’avantprojecte de llei de la Radiotelevisió pública valenciana

El Comité d’Empresa de RTVV ha proposat al Consell i a les Corts Valencianes la modificació de 22 articles, l’exposició de motius, la disposició addicional i la disposició transitòria primera del projecte de llei sobre la radiotelevisió pública valenciana.

L’òrgan de representació dels treballadors incideix en diversos aspectes de la llei: l’ús del valencià, RTVV com a servei públic, el control democràtic de l’empresa, els drets dels treballadors i el manament-marc.

L’ús del valencià
El Comité d’Empresa considera que RTVV ha de ser íntegrament en valencià en tots els seus canals de ràdio i de televisió i en les plataformes multimèdia. El valencià ha de ser la llengua vehicular d’esta empresa, que té com a objecte social prioritari el foment de la llengua i la cultura.

RTVV com a servei públic
Radiotelevisió Valenciana és un servei públic en totes les seues franges d’emissió. El Comité d’Empresa considera que la separació que fa el projecte de llei entre servei públic amb finançament de la Generalitat i el servei que no és públic i que no tindria finançament públic és incorrecta i profundament injusta. Esta empresa, com que hauria de ser íntegrament en valencià, és un servei públic que ha de ser protegit i finançat en la seua integritat.

El control democràtic de l’empresa
El Comité d’Empresa de RTVV considera que éste és un dels punts més problemàtics de la llei i proposa una modificació íntegra del capítol per considerar que incideix en el control absolut de la Generalitat sobre l’empresa . Els representants dels treballadors creuen que l’elecció del director general ha de ser per majoria de tres quintes parts i no per majoria absoluta de les Corts Valencianes, com preveu el projecte de llei. El Comité insta a elegir la figura del director general per un consens parlamentari el més ampli possible per donar estabilitat i independència a la persona elegida.

Els drets dels treballadors
El Comité d’Empresa considera que el projecte de llei no salvaguarda els drets laborals  i sol.licita que es reforcen les garanties per tal de mantidre els drets econòmics,  l’antiguitat i la categoria laboral dels treballadors.

Mandat marc
El Comité d’Empresa exigeix que el mandat marc de RTVV quede fora de la llei i siga aprovat després del seu debat parlamentari a les Corts Valencianes. D’eixa manera demana que el primer mandat marc incloga també percentatges obligatoris de programació per franges horàries i un major impuls de la producció pròpia.