8 d’octubre de 2007

Vot per correu

INSTRUCCIONS PER A EXERCIR EL VOT PER CORREU

Davant les eleccions sindicals del proper dia 26 d’octubre existeix la possibilitat d’exercir el vot per correu.

• La sol•licitud es fa a les oficines de Correus, amb una carta certificada dirigida a la Presidència de la mesa electoral (RTVV, Polígon Accés Ademuz s/n, 46100 Burjassot). El treballador haurà d’indentificar-se a l’escrit i anotar les seues dades postals.

• El vot es pot demanar des d’ara.

• Es pot demanar fins a cinc dies abans de les votacions.

• La carta del treballador que sol•licite el vot per correu ha de ser presentada amb un sobre obert per a ser sellada pel funcionari. L´interessat ha d’indentificar-se amb el DNI.

• La mesa electoral remetrà al treballador a la seua adreça postal un sobre amb les paperetes.

• El treballador haurà de tornar a Correus per a enviar el vot en el sobre corresponent; el sobre del vot estarà inclós en un segon sobre, el qual anirà acompanyat d’una fotocòpia del DNI del treballador.